Aktualności

Szanowni Państwo

W związku z przedłużeniem obowiązujących obostrzeń do 18 kwietnia 2021 r., przedszkole nadal sprawuje opiekę tylko nad dziećmi pracowników medycznych i służb mundurowych., zgodnie z rozporządzeniem MEN z dnia 26 marca 2021 r. Złożone przez zainteresowanych rodziców wnioski zachowują swoją ważność do 18.04.2021 r. Jednocześnie informuję, że dla dzieci przebywających w domu od 29 marca prowadzona jest edukacja zdalna.Jolanta Węder
Dyrektor

Lista kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych w postępowaniu rekrutacyjnym do Przedszkola Miejskiego nr 5


Szanowni Rodzice!

W związku z Rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 26 marca 2021r zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID – 19, od 29.03.do 09.04.2021r naukę w trybie zdalnym realizują dzieci z prowadzonych przez GMT przedszkoli.
W Przedszkolu Miejskim nr 5 im. Juliana Tuwima w Toruniu nauczanie będzie prowadzone poprzez stronę przedszkolną www.pm5.fant.pl oraz zakładki grupowe.
Bardzo prosimy o codzienne zaglądanie na zakładki grupowe, gdzie będą umieszczane materiały i zadania do pracy z dziećmi pozostającymi w domu!


Z poważaniem
Jolanta Węder
Dyrektor


Szanowni Rodzice!

Rząd podjął decyzje o kolejnych obostrzeniach w związku z rosnącą liczbą zakażeń COVID-19 Jednym z nowych obostrzeń jest zamknięcie żłobków i przedszkoli. Placówki zostaną zamknięte od 27 marca do 9 kwietnia. Przedszkole zamknięte jest dla wszystkich dzieci, wyjątek stanowią dzieci rodziców personelu medycznego i przedstawicieli służb mundurowych (żołnierzy, funkcjonariuszy Policji i Straży Pożarnej), którzy wykonują czynności w związku z przeciwdziałaniem COVID-19. Przedszkole zorganizuje funkcjonowanie jednego oddziału dla dzieci 3-6 letnich wymienionych powyżej służb. Rodzice zobowiązani będą wypełnić stosowne oświadczenie. Pozostałe dzieci pozostaną pod opieką swoich rodziców w domach. Co ważne, rodzice będą mogli korzystać z zasiłku opiekuńczego!

Na wszelkie pytania odpowiadamy pod tel. 56 62 338 29

Zgłoszenia i pobieranie oświadczeń w części administracyjnej w dniu dzisiejszym tj. 26.03.21 r., do godziny 16:00.


Z poważaniem
Jolanta Węder
Dyrektor

Szanowni Rodzice, w związku z licznymi infekcjami dróg oddechowych panującymi w naszym przedszkolu w ostatnim czasie przypominam zapisy Regulaminu dla Rodziców oraz odwołuję Państwa do procedur funkcjonujących w przedszkolu w związku z COVID-19.


1. Rodzice zobowiązani są przyprowadzać do przedszkola TYLKO ZDROWE DZIECI.

2. Dziecka chorego lub z podejrzeniem choroby NIE NALEŻY przyprowadzać do przedszkola, jak również dzieci zażywające leki, w tym antybiotyki.

3. Dzieci z wyraźnymi objawami chorobowymi, np. zakatarzone, przeziębione, kaszlące, z gorączką, wysypką, itp. NIE MOGĄ PRZEBYWAĆ w grupie z dziećmi zdrowymi.

4. W stanach infekcji, chorób skórnych, chorób zakaźnych - dziecko NIE MOŻE UCZĘSZCZAĆ do przedszkola do czasu całkowitego wyleczenia.

5. Podczas pobytu dziecka w placówce, w przypadku zaobserwowania, wystąpienia lub zgłoszenia przez dziecko niepokojących objawów bądź złego samopoczucia, które stanowi zagrożenie dla prawidłowego funkcjonowania samego dziecka oraz innych dzieci w przedszkolu NAUCZYCIEL POWIADAMIA telefonicznie rodzica/opiekuna prawnego oraz informuje dyrektora o stanie zdrowia dziecka.

6. Po otrzymaniu od nauczyciela lub dyrektora informacji o stanie zdrowia dziecka, RODZIC JEST ZOBOWIĄZANY DO NIEZWŁOCZNEGO ODEBRANIA dziecka z przedszkola.

7. W sytuacji niemożności nawiązania kontaktu z rodzicami, nauczyciel lub dyrektor podejmują wszelkie dostępne czynności w celu nawiązania kontaktu z osobami upoważnionymi przez rodziców do odbioru dziecka lub wezwania Pogotowia Ratunkowego.

8. W sytuacjach nagłych, gdy stan zdrowia dziecka wymaga natychmiastowej interwencji nauczyciel zobowiązany jest do podjęcia działań związanych z udzieleniem pierwszej pomocy i wezwania Pogotowia Ratunkowego oraz zawiadomienia rodziców i dyrektora przedszkola.

Proszę o bezwzględne przestrzeganie zasad panujących w przedszkolu!

Jolanta Węder
Dyrektor

Konkurs literacki Toruń – to moje miasto! rozstrzygnięty

Jury w składzie:
Barbara Rogalska – aktorka Teatru Baj Pomorski w Toruniu
Jolanta Sokal – polonistka z IX LO w Toruniu
Agnieszka Zakrzewska – pedagog teatru, specjalista ds. teatru i interdyscyplinarnych przedsięwzięć kulturalnych w Wojewódzkim Ośrodku Animacji Kultury w Toruniu
ustaliło werdykt.Rekrutacja do przedszkola na rok szkolny 2021/2022

22.02.2021r. - 10.03.2021 r. do godziny 15:00

Adres strony do naboru elektronicznego: http://www.torun.przedszkola.vnabor.pl/Uwaga Rodzice

Rozpoczęliśmy wydawanie deklaracji o kontynuacji przez Państwa dzieci edukacji przedszkolnej w naszej placówce. Termin składania deklaracji mija 15 lutego. Deklaracja musi być przekazana w oryginale, z podpisem obojga rodziców/prawnych opiekunów, do przedszkola w punkcie odbioru dzieci.

Pozdrawiam

J.Węder
Dyrektor

Załączam druk deklaracji

RODZINNY KONKURS FOTOGRAFICZNY „ZABAWY W ZIMOWYM OBIEKTYWIE”

Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie fotograficznym, którego celem jest uchwycenie emocji towarzyszących zimowym zabawom dzieci oraz promowanie aktywnego zimowego wypoczynku – zabawy na śniegu.
W ramach konkursu należy wykonać fotografię prezentującą emocje naszych przedszkolaków podczas zimowych aktywności tej zimy. Zadaniem konkursowym jest wykonanie fotografii wyrazu twarzy, mimiki, gestów, pozy w czasie zabaw na śniegu.
Konkurs przeznaczony jest dla wszystkich przedszkolaków i ich rodziców (opiekunów).
Termin składania prac: 15.02.2021r.
Warunki uczestnictwa:
➢ Uczestnik może zgłosić jedno zdjęcie w formacie minimum 21x15
➢ Do zdjęcia należy dołączyć metryczkę z imieniem i nazwiskiem dziecka oraz rodzica/opiekuna oraz podać nazwę grupy
➢ W konkursie zostanie przyznane I, II i III miejsce oraz wyróżnienia. Wszyscy uczestnicy otrzymają podziękowania.
➢ Zdjęcia oceniane będą przez jury wg kryteriów: praca zgodna z tematem konkursu, oryginalność i kreatywność.
➢ Udział w konkursie jest jednoznaczny z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych nagrodzonych dzieci i ich opiekunów oraz publikację zdjęć na stronie internetowej przedszkola www.pm5.fant.pl oraz na blogu i Facebook’u przedszkola.
➢ Prace konkursowe należy składać do skrzynki przy wejściu do przedszkola.
ZAPRASZAMY!!!

KONKURS LITERACKI "TORUŃ - TO MOJE MIASTO

Zapraszamy!
Przedszkole imienia Juliana Tuwima
Jest najfajniejsze w mieście.
Dajemy słowo lepszego nie ma,
Lecz posłuchajcie coś jeszcze.
Jako, że miasto nasze kochamy
I chcemy je trochę rozsławić
To ogłaszamy konkurs na wierszyk
No kto z Was się z nami zabawi?
Teraz podaję tytuł wierszyka,
By wszystko napisać jasno
Bo z powyższego ono wynika
„TORUŃ – TO MOJE MIASTO”

Bal Karnawałowy


Dnia 03.02. odbędzie się Bal Karnawałowy. W tym roku z uwagi na epidemię każda grupa bawi się w swojej sali.
Przed balem będą wykonywane dzieciom zdjęcia, finansowane z funduszu rady rodziców. Prosimy o przygotowanie dzieciom strojów karnawałowych
Jolanta Węder
Dyrektor

Szanowni Państwo!


W dniu 23 grudnia 2020 r. Prezydent Miasta Torunia wydał Zarządzenie Nr 286/2020 w sprawie ustalenia terminów przerw w pracy przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w roku 2021, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasta Toruń. Proszę zapoznać się z treścią Zarządzenia zamieszczonym w załączniku.

Przerwa wakacyjna w Przedszkolu Miejskim nr 5 im. Juliana Tuwima będzie tak jak wnioskowaliśmy czyli od 2.08. do 15.08.2021.

Z pozdrowieniami

Jolanta Węder
Dyrektor