Regulamin dla rodziców

parallax background

Regulamin

Dla usprawnienia pracy przedszkola oraz pogłębienia współpracy z rodzicami, w celu ujednolicenia oddziaływań wychowawczych domu rodzinnego i przedszkola podajemy do wiadomości niniejszy regulamin i prosimy rodziców o zapoznanie się z nim i przestrzeganie jego postanowień.


PRZEDZSKOLE CZYNNE JEST OD GODZ. 6.00 DO 16.30


 1. Dziecko należy do przyprowadzać do przedszkola miedzy godziną 6:00 a 8:30, a odbierać do godz. 16:30. Rodziców zobowiązuje się do respektowania czasu pracy przedszkola. W wyjątkowych sytuacjach (ranna wizyta u lekarza, szczepienie) po uprzednim osobistym lub telefonicznym poinformowaniu przedszkola dopuszcza się przyprowadzenie dziecka po godzinie 8:30.
 2. Dziecko zgłoszone i zakwalifikowane do przedszkola winno regularnie uczęszczać.
 3. Ewentualna przerwa w uczęszczaniu dziecka do przedszkola może wystąpić z ważnych przyczyn, takich jak: choroba dziecka, ważny wyjazd, urlop rodziców.
 4. W wypadku choroby dziecka trwającej dłużej niż trzy dni, rodzice przy przyprowadzaniu dziecka do przedszkola winni przedstawić zaświadczenie lekarskie potwierdzające zdolność do przedszkola dzieci w dobrej kondycji zdrowotnej, a w przypadku choroby zakaźnej dziecka do natychmiastowego powiadomienia dyrekcji przedszkola (tel. 62-338-29)
 5. Zobowiązuje się rodziców do dbania o czystość dziecka i jego ubioru.
 6. Ze względu na bezpieczeństwo dzieci nie należy zapinać odzieży na broszki, agrafki itp.
 7. W celu ochrony dziecka przed wypadkiem należy bezwzględnie przestrzegać zasady przyprowadzania i odbierania dziecka tylko przez osoby dorosłe, upoważnione do odbioru i w stanie trzeźwym.
 8. Rodzice zobowiązani są do zapewnienia opieki dzieciom we własnym zakresie w czasie przerwy letniej; w wyjątkowych przypadkach dyrektor przedszkola może skierować dzieci do innych przedszkoli.
 9. Zachęcamy rodziców do:
 • brania czynnego udziału w życiu przedszkola, pomagania w miarę istniejących możliwości, interesowania się zachowaniem i postępami własnego dziecka;
 • kontaktowania się z nauczycielem grupy, do której uczęszcza dziecko, gdyż tylko on może udzielić rzetelnej informacji o rozwoju dziecka;
 • Dokładnego i systematycznego zapoznawania się z informacjami i ogłoszeniami zamieszczanymi w kąciku dla rodziców;
 • Uczestniczenia w organizowanych zebraniach ogólnych, grupowych, zajęciach otwartych i uroczystościach;


 • Prosimy o zgłaszanie nauczycielom i dyrektorowi przedszkola uwag i propozycji dotyczących usprawniania organizacji pracy przedszkola.

  Przedszkole Miejskie nr 5 im. Juliana Tuwima
  ul. Dekerta 27/35
  87-100 Toruń


  Tel./fax.: 56 - 62 338 29


  email: pm5torun@idsl.pl