Sprawozdania finansowe

Sprawozdania finansowe

W związku z obowiązkiem wynikającym z Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 17.09.2017r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej przedstawiamy  link do sprawozdań finansowych placówek oświatowych w Toruniu.Sprawozdania finansowe opublikowane zostały na stronie internetowej Toruńskiego Centrum Usług Wspólnych w sekcji Biuletynu Informacji Publicznej pod adresem:
https://tcuw.torun.pl/bip,8.html