Zasady odpłatności

parallax background

Zasady odpłatności za przedszkole

 • Zgodnie z uchwałą Rady Miasta Torunia Nr 950/18 z dnia 18 października 2018 r. przedszkola prowadzone przez Miasto Toruń zapewniają bezpłatne nauczanie,
 • wychowanie i opiekę w wymiarze 5 godzin dziennie, przez pięć dni w tygodniu, od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 - 13.00.
 • Za korzystanie z wychowania przedszkolnego w czasie przekraczającym wymiar godzin, wysokość opłat wynosi 1 zł za każdą rozpoczętą godzinę zajęć z dzieckiem w wieku do 5 lat.
 • Sposób naliczania czesnego to stawka za godzinę (1 zł) x ilość godzin ponad podstawę programową x ilość dni roboczych w miesiącu.
 • Za rodzeństwo uczęszczające do przedszkola rodzice wnoszą czesne w wysokości 50% za każde dziecko
 • Zwalnia się z opłaty rodziców dzieci objętych kształceniem specjalnym w przedszkolach, na podstawie orzeczeń.
 • Zwalnia się z opłat rodziców dzieci 6-letnich objętych rocznym obowiązkiem wychowania przedszkolnego.
 • Opłata za świadczenia przedszkola podlega zwrotowi w przypadku:
  1. ​niefunkcjonowania przedszkola z przyczyn leżących po stronie placówki (np. awaria, zamknięcie placówki) w wysokości proporcjonalnej za każdy dzień przerwy w działalności placówki;
  2. nieobecności dziecka w przedszkolu spowodowanej chorobą w wysokości proporcjonalnej za każdy dzień tej nieobecności, licząc od dnia następnego od zgłoszenia tego faktu nauczycielowi lub dyrektorowi przedszkola. Warunkiem dokonania odpisu za nieobecność dziecka jest dostarczenie przez Rodzica zaświadczenia lekarskiego lub pisemnego oświadczenia o chorobie do ostatniego dnia danego miesiąca celem naliczenia odpłatności.
 • Stawka żywieniowa dzienna wynosi: 7 zł (zmiana stawki od lipca 2022 r.)
 • Dzieci korzystają z 3 posiłków dziennie: I śniadanie, II śniadanie, obiad
 • Opłata na Radę Rodziców - 30 zł/ miesięcznie.
 • Odpłatność za przedszkole uiszcza się z góry do 10-tego każdego miesiąca:

 • - czesne i wyżywienie - na konto przedszkola:
  Bank Millenium SA Toruń 48 1160 2202 0000 0001 7623 8270
  Za każdy dzień zwłoki naliczane będą ustawowe odsetki.
  - opłata na Radę Rodziców - w pokoju nr 30 (u p. intendentki).

 • Rodzice zobowiązani są do terminowego i regularnego wnoszenia należnej opłaty. Nieterminowe regulowanie należności powoduje naliczenie odsetek za zwłokę.
 • Jeżeli rodzic dopuści się zwłoki z zapłatą należności co najmniej 1 miesiąc, to przedszkole zaprzestaje dalszego świadczenia usług i wznawia je po uregulowaniu
 • zaległości.
 • W przypadku nie uregulowania zaległości dyrektor ma prawo rozwiązać umowę o świadczenie usługi w trybie natychmiastowym.


 • Uchwała nr 950/18 Rady Miasta Torunia

  Przedszkole Miejskie nr 5 im. Juliana Tuwima
  ul. Dekerta 27/35
  87-100 Toruń


  Tel./fax.: 56 - 62 338 29


  email: pm5torun@idsl.pl